View biosensor details

VV FLARE AKAR
mVenus-mVenus FLARE AKAR
PKA
phosphorylation
Unimolecular
FRET
N/A
mVenus | FHA1 | PKAsub | mVenus
FHA1 | PKASub
mVenus | mVenus
FLARE, homoFRET, anisotropy based sensor