View biosensor details

VV FLARE EKAR
mVenus-mVenus FLARE EKAR
ERK
phosphorylation
Unimolecular
FRET
N/A
mVenus|WWdomain|Erksub|mVenus
WWdomain|Erksub
mVenus