View biosensor details

FAK Autophosphorylation Biosensor
FAK
phosphorylation
Bimolecular or other
FRET
N/A
CFP | FAK || Citrine | SH2 | SH2
FAK || dSH2
CFP | Citrine